معني ماهاي ايراني رو بدانيد
* * * * * *
فروردين؛ انسانهاي پاک
ارديبهشت؛ بهترين راستي
خرداد؛ رسايي کمال
تير؛ ايزدباران
مرداد؛ جاودانگي
شهريور؛ شهرياري نيک
مهر؛ پيوستن بامهرباني
آبان؛ آب ها
آذر؛ آتش
دي؛ داناي آفريننده
بهمن؛ منش نيک
اسفند؛ آرامش


برچست ها :