پاره تنم... به تن دیگری رفتی...!؟ عادتم راکه میدانی!؟ چندشم میشود لباسی که به تن دیگری رفته بپوشم ...! تک پرم نماندی خیالی نیست ... دیگری پرپرت میکند شک نکن... حرفهایم... دلخوری هایم... دلتنگی هایم... و تمام اشکهای من... بماند برای بعد... تنهابه من بگو...!? بااوچگونه میگذرد... که بامن نمیگذشت...؟؟؟ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ ...!?! ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﺒﺎﻓﯽ ... ﺯﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﺎﺯﻣﯿﮑﻨﯽ... ﺍﻣــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ... ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺩﻟﻢ ﻣﺮﺩ ... ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻐﺰﻡ تصمیم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻧﻪ ﺩﻟﻢ... ﭘﺲ ﻟﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ... ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ... ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ....


برچست ها :