همسایه‌ی قدیمی دلهای ما،سلام
ای عابرغریبه‌ی این کوچه‌ها،سلام
وقتی عبور میکنی،این بارچندم است
من دیده‌ام توراونگفتم توراسلام
شایدتویی همانکه سرکوچه زودتر
گفتی برای بارهزارم به ماسلام
دیدم به روی سنگ مزاری نوشته بود
من راکه کشت،داغ تو،آقابیاسلام...


برچست ها :