عـاشــ♥ــق
خُــــدایی هستـــم
که چـــه بخــواهیـم
چــــه نخــــواهیـــم
\\\"دوستـــمان دارد\\\"


برچست ها :